Politica de conformitate RCS Comisionar SA împotriva mitei și împotriva corupției 

INTRODUCERE

RCS COMISIONAR SA dorește ca întotdeauna să conducă o cultură a excelenței, integrității și încrederii. Avem deplină încredere în fiecare angajat, dar niciunul dintre noi nu poate admite un comportament care ar pune în pericol cei peste 20 de ani de istorie. În consecință, sperăm că aceste cuvinte sunt înțelese în scopul în care sunt adresate. Vă mulțumim în avans pentru menținerea virtuții RCS COMISIONAR SA și întreprinderea afacerii cu onoare și integritate.

POLITICA

RCS COMISIONAR SA se angajează să prevină mituirea și să respecte diverse legi împotriva corupției care se aplică activităților noastre. Acestea includ legile tuturor țărilor în care RCS COMISIONAR SA își întreprinde activitatea. Politica RCS COMISIONAR SA este să respecte toate Legile împotriva corupției și să își întreprindă activitatea într-o manieră etică și profesionistă.

DOMENIU DE APLICARE

Această Politică se aplică activităților RCS COMISIONAR SA, inclusiv filialele, asocierilor în participațiune sau parteneriatelor controlate de RCS COMISIONAR SA. Dacă RCS COMISIONAR SA nu deține controlul asupra asocierilor în participațiune sau parteneriatelor, RCS COMISIONAR SA trebuie să depună eforturi de bună credință pentru a solicita entității să implementeze această Politică sau o politică similară împotriva corupției pentru detectarea și prevenirea corupției.

RESPONSABILITĂȚI

Toți directorii și angajații RCS COMISIONAR SA trebuie să respecte această Politică. RCS COMISIONAR SA dorește și ca terțele persoane care acționează în numele Societății să respect Legilor împotriva corupției și, prin acord, această Politică.

Sub rezerva restricțiilor legii locale, oricare persoană care ia la cunoștință sau primește un raport credibil rezonabil în legătură cu încălcarea acestei Politici sau Legilor împotriva corupției trebuie să comunice imediat aceste probleme superiorului ierarhic și directorului general. RCS COMISIONAR SA nu va permite riposta de orice tip împotriva angajatului care, de bună credință, comunică încălcările actuale sau probabile ale acestei Politici sau Legilor împotriva corupției.

Directorul General va fi responsabil pentru administrarea Politicii, cum ar fi formarea, lucrul cu managementul RCS COMISIONAR SA pentru evaluarea și revizuirea acestei Politici, dacă este necesar, interpretarea Politicii, aprobarea devierilor de la această Politică și evaluarea riscurilor împotriva corupției.

 

POLITICA DE CONFORMITATE A GRUPULUI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI 

 • CONDUITĂ INTERZISĂ

 • INTERDICȚIE ÎMPOTRIVA MITEI 

RCS COMISIONAR SA interzice strict mituirea, șpaga sau plata neadecvată de orice tip oferită oricărei persoane. Directorii, angajații și terțele persoane ale RCS COMISIONAR SA care acționează în numele RCS COMISIONAR nu trebuie, în mod conștient, să ofere, acorde, plătească, promite să plătească sau autorizeze plata unor sume de bani sau a unui bun de valoare, direct sau indirect, către sau în beneficiul unei persoane, inclusiv persoană privată sau funcționar public, cu intenția de a influența în mod corupt persoana pentru a obține sau reține afaceri sau pentru a asigura avantajul neadecvat în afaceri pentru RCS COMISIONAR SA, inclusiv:

 • inducere beneficiarului (sau altei persoane) pentru a întreprinde în mod neadecvat o funcție relevantă sau o activitate aferentă afacerii, comerțului sau ocupației, efectuată pe perioada de angajare a persoanei sau efectuată de sau în numele unui grup de persoane; 
 • influențarea unui funcționar public pentru a face sau omită să facă un act de încălcare a îndatoririlor legale; sau
 • inducerea unui funcționar public să își folosească influența asupra guvernului (sau organismului public, cum ar fi societăți deținute de stat).

Conformitatea cu această Politică și Legile împotriva corupției este importantă în mod special deoarece RCS COMISIONAR SA poate căuta să facă afaceri în jurisdicții în care (i) funcționarii publici sau entitățile guvernamentale sunt implicate în activități comerciale și financiare; și (ii) corupție și problemele aferente.  • INTERDICȚIE ÎMPOTRIVA SOLICITĂRII SAU PRIMIRII MITEI 

Directorii, angajații RCS COMISIONAR SA și terțele persoane care acționează în numele RCS COMISIONAR SA au interdicție de a solicita, convine să primească sau accepte Orice bun de valoare pentru a induce în mod neadecvat îndeplinirea unei funcții relevante de afaceri în numele RCS COMISIONAR SA sau de a recompensa îndeplinirea neadecvată a acestei funcții.

 • INTERDICȚIE ÎMPOTRIVA PLĂȚILOR DE FACILITARE 

RCS COMISIONAR SA interzice în general ”Plățile de facilitare” sau ”plățile permise” făcute în legătură cu activitățile Societății. În multe țări este ilegal în baza legii locale să faci Plăți de facilitare. În consecință, aceste plăți sunt interzise prin această Politică.

 • INTERDICȚIE ÎMPOTRIVA MITUIRII TERȚELOR PERSOANE 

În anumite circumstanțe, RCS COMISIONAR SA poate fi răspunzătoarea pentru activitățile de corupere a terțelor persoane care acționează în numele RCS COMISIONAR SA, inclusiv dacă RCS COMISIONAR SA a știut sau ar fi trebuit să știe că terțele persoanele ar putea face plăți neadecvate în numele RCS COMISIONAR SA. Angajații RCS COMISIONAR SA au interdicția de a face cadouri, plăți sau oferte către terțe persoane cunoscând că toată plata sau o parte din aceasta va fi folosită, direct sau indirect, pentru a influența în mod incorect o persoană privată sau un funcționar public. Termenul ”cunoscând” include, ignorarea conștientă a acțiunilor sau circumstanțelor suspicioase și ignorarea deliberată a faptelor. Directorii și angajații RCS COMISIONAR SA nu trebuie să ignore în mod deliberat circumstanțele care i-ar alerta în mod rezonabil pe ei și Societatea față de probabilitatea ridicată de conduită inadecvată sau acțiuni ilegale ale terțelor persoane. • CERINȚE PENTRU AFACERILE CU INTERMEDIARII TERȚELOR PERSOANE

Pentru a proteja RCS COMISIONAR SA de răspunderea pentru conduita coruptă a terțelor persoanelor care acționează în numele RCS COMISIONAR SA, RCS COMISIONAR SA a stabilit anumite proceduri cu privire la relația Societății cu terțe persoane care creează riscuri ridicate de corupție (fiecare ”intermediar”). Aceste proceduri, descrise în detaliu mai jos, include: (1) verificarea prealabilă rezonabilă a potențialilor intermediari; (2) planificarea rezonabilă a plății; (3) acorduri scrise cu toți intermediarii; și (4) supraveghere și monitorizare.

RCS COMISIONAR SA se așteaptă ca alte tipuri de terțe persoane (care nu sunt pasibile să interacționeze cu potențiali clienți, entități guvernamentale sau funcționari publici în numele RCS COMISIONAR SA, cum ar fi contractanți independenți, furnizori) să respecte Legile împotriva corupției. Deși procedurile descrise mai jos nu se aplică acestor tipuri de terțe persoane, RCS COMISIONAR SA trebuie să se asigure că încheie relații de afaceri doar cu terțe persoane cu reputație, calificate și etice. În momentul încheierii afacerii cu aceste terțe persoane, directorii și angajații RCS COMISIONAR SA trebuie să fie atenți la dovezile prin care terțele persoane pot fi deținute sau afiliate cu un funcționar public sau client care ar putea prezenta conflicte de interese sau riscuri de corupție.

 • VERIFICARE PREALABILĂ REZONABILĂ

RCS COMISIONAR SA trebuie să se asigure că angajează doar intermediarii care sunt adecvați și calificați pentru rolul menționat, că nu au legături suspicioase sau incorecte sau interese de proprietate (adică, legături cu clienți sau Funcționari Publici) și că nu este probabil să se implice în activități incorecte, corupte sau care nu sunt etice. În consecință, RCS COMISIONAR SA realizează verificarea prealabilă înainte de angajarea unor noi intermediari, cât și înainte de reînnoirea sau extinderea contractului existent cu intermediari. Elementele de verificare prealabilă includ următoarele:

 1. Chestionar pentru terțe persoane intermediare. 
 2. Chestionar pentru terțe persoane intermediare. Un angajat RCS COMISIONAR SA care dorește să angajeze un nou intermediar sau să reînnoiască un contract existent trebuie să obțină un Chestionar de verificare prealabilă semnat (oferit ca Anexa A) de la intermediarul propus. Acest angajat RCS COMISIONAR SA trebuie să evalueze Chestionarul completat de verificare prealabilă și să trimită chestionarul semnat coordonatorului.
 1. Evaluarea înregistrărilor publice. RCS COMISIONAR SA solicită ca informațiile disponibile publice despre intermediar și angajații cheie să fie evaluate pentru a confirma informațiile furnizate în Chestionarul de verificare prealabilă: pentru a determina dacă entitatea sau angajații au legătură sau sunt deținuți de Funcționari Publici, clienți sau părți interzise; și pentru a confirma că Intermediarul nu deține istoric de activitate penală sau tendințe de a se implica în activități corupte. Angajatul RCS COMISIONAR SA care dorește să angajeze intermediarul trebuie să coordoneze evaluarea adecvată a înregistrărilor publice cu superiorul.
 • PLANIFICĂRI REZONABILE DE PLATĂ 

RCS COMISIONAR SA va încheia planificări de plată cu intermediarii care sunt: (1) rezonabile comercial în baza circumstanțelor; (2) adecvate în legătură cu experiența și serviciile aferente ale intermediarilor; și (3) conforme cu legile locale și practicile de piață. 

 1. Dovada rezonabilității comerciale. RCS COMISIONAR SA trebuie să înregistreze toate dovezile care sprijină decizia Societății că planul propus de plată cu intermediarul este rezonabil, adecvat și conform cu standardele de piață. Dovada poate include, dar nu este limitată la: oferte de la terțe persoane similare; planuri de plată cu intermediarii actuali sau anteriori ai RCS COMISIONAR SA; informații furnizate de departamentul de Resurse Umane; sau alte informații pe care Societatea se bazează.
 1. Planuri de plată legale și adecvate. Intermediarii pot fi plătiți printr-o varietate de planuri de plată, în funcție de tipul intermediarului angajat și serviciilor care vor fi asigurate. Toate aceste planuri trebuie să fie adecvate pentru rolul intermediarului și trebuie să fie înregistrate complet și precis în contractul dintre RCS COMISIONAR ȘI intermediar. Plățile extrateritoriale și plățile în numerar sunt interzise. RCS COMISIONAR SA nu poate încheia un plan de plată care încalcă legea, care ar permite sau facilita încălcarea legii de către alte persoane sau care nu este conform cu practicile industriale sau de plată rezonabilă și adecvate.
 1. Rambursarea cheltuielilor. Planurile de plată care includ rambursarea cheltuielilor suportate de intermediar vor fi luate în considerare doar dacă planul este detaliat în mod precis în contractul dintre RCS COMISIONAR SA și intermediar. Toate cererile de rambursare a cheltuielilor trebuie dovedite prin documentele adecvate, conforme cu acordul scris și să respecte politicile de cadouri și ospitalitate descrise mai jos.
 • APROBAREA PENTRU ANGAJAREA UNUI INTERMEDIAR, CONTRACTE SCRISE ȘI ÎNREGISTRARE 

Angajarea intermediarului trebuie să fie aprobată în scris de Directorul General. În plus, toate contractele cu intermediari trebuie să fie în scris înainte ca Intermediarul să asigure serviciile în numele RCS COMISIONAR SA sau să primească plăți de la RCS COMISIONAR SA.

 1. Termeni și Condiții împotriva corupției. Toți intermediarii trebuie să semneze un certificat de conformitate împotriva corupției.
 2. Aprobări. Directorul General va evalua rezultatele verificării prealabile (inclusiv chestionarul de verificare prealabilă, evaluarea înregistrărilor publice și orice verificare prealabilă suplimentară întreprinsă de Societate) și planul propus de plată pentru a asigura conformitatea cu această Politică și legile aplicabile.
 1. Înregistrare. Directorul General trebuie să rețină analiza verificării prealabile aferentă intermediarilor pentru înregistrările societății. Această analiză trebuie să indice dacă au fost identificate probleme pe durata verificării prealabile și modul în care RCS COMISIONAR SA rezolvă aceste probleme (dacă este cazul).
 • SUPRAVEGHERE ȘI MONITORIZARE

Deși întregul personal RCS COMISIONAR SA care interacționează cu intermediarii este responsabil pentru a acorda atenție conduitei și conformității fiecărui intermediar cu această Politică, angajatul RCS COMISIONAR SA care a inițiat relația cu intermediarul este responsabil pentru monitorizarea activităților intermediarului și conformitatea cu cerințele descrise în această Politică.

Sub rezerva restricțiilor legilor locale, angajați trebuie să comunice imediat coordonatorilor și Directorului General: 

 • Orice solicitare neobișnuită de plată de la un intermediar, inclusiv  cererile de donații de bunuri sau servicii, cererile de plată în numerar sau cererile de a fi plătit într-o altă țară decât țara în care intermediarul are sediul;
 • Orice factură de la intermediar care nu prezintă detalii rezonabile (adică, ”plata pentru serviciile asigurate”); sau
 • Orice încălcare sau raport credibil rezonabil de conduită suspicioasă, ilegale sau care nu este etică a unui intermediar, subcontractanților sau angajaților.
 • CADOURI ȘI OSPITALITATE

Cadourile și ospitalitatea rezonabile și proporționale de afaceri (cum ar fi mese, băuturi, călătorii și spectacole) pot juca un important în consolidarea relațiilor personale și promovarea afacerii RCS COMISIONAR SA. Aceste tipuri de cheltuieli de afaceri legale nu sunt interzise prin această Politică, cu condiția ca scopul cadoului sau ospitalității să nu inducă acțiunea neadecvată sau asigurarea unui avantaj neadecvat.

Directorii, angajații și intermediarii RCS C OMISIONAR SA au interdicție de a acorda sau oferi orice tip de cadou sau ospitalitate către orice persoană, inclusiv Funcționar Public sau client comercial, cu intenția de a influența în mod incorect beneficiarul în orice fel aferent afacerii RCS COMISIONAR SA.

 • CADOURI & OSPITALITATE FAȚĂ DE FUNCȚIONARI PUBLICI 

Angajații și intermediarii nu pot asigura cadouri sau ospitalitate pentru Funcționari Publici în numele RCS COMISIONAR SA, în legătură cu afacerea RCS COMISIONAR SA sau folosind fondurile RCS COMISIONAR fără aprobarea prealabilă scrisă a Directorului General. Directorul General poate promulga indicații suplimentare pentru cadouri și ospitalitate față de Funcționari Publici, inclusiv praguri de frecvență și bani sub care poate fi ignorată aprobarea prealabilă cu condiția ca aceste cadouri să nu fie niciodată date în scop incorect. 

 • PRIMIREA CADOURILOR

Personalul RCS COMISIONAR SA nu poate solicita sau accepta cadouri în legătură cu angajarea la RCS COMISIONAR SA, în special de la persoane fizice și entități care sunt supuse cumpărării sau deciziilor comerciale RCS COMISIONAR SA.

 • CONTRIBUȚII POLITICE ȘI SOCIALE

RCS COMISIONAR SA interzice contribuțiile sociale și politice făcute în scop neadecvat pentru obținerea unei afaceri sau pentru asigurarea unui avantaj comercial pentru RCS COMERCIAL SA. Angajații trebuie să se consulte cu Directorul General înainte de a face contribuții politice sau caritabile în numele RCS COMISIONAR SA. Toate aceste plăți vor fi înregistrate adecvat în registrele Societății. În niciun caz, nicio terță persoană, inclusiv intermediar, nu va face o contribuție socială sau politică în numele RCS COMISIONAR.

 • REGISTRE, ÎNREGISTRĂRI ȘI CONTROALE CONTABILE 

RCS COMISIONAR SA și directorii și angajații acesteia trebuie să facă și să păstreze registrele și înregistrările care reflectă în mod precis și corect tranzacțiile Societățile și să conceapă și mențină un sistem adecvat de controale contabile interne. Toate planurile de plată, inclusiv plățile către intermediari și alte terțe persoane, trebuie să respecte legile aplicabile și politicile și procedurile contabile RCS COMISIONAR SA, inclusiv procedura pentru aprobarea cheltuielilor. Nu va fi aprobată nicio plată în numele RCS COMISIONAR SA fără documente doveditoare sau nu va fi făcută cu intenția sau înțelegerea că plata, totală sau parțială, va fi folosită în alt scop decât cel descris în documentele care dovedesc plata.

 • FORMARE ȘI CERTIFICARE

Următoarele persoanele trebuie să finalizeze formarea anuală anti-corupție: directorii și angajații RCS COMISIONAR SA care lucrează pentru dezvoltarea afacerii, departamentele de finanțe, logistică, audit intern și management de risc; și angajații care este posibil să interacționeze cu intermediarii și / sau funcționarii publici în numele RCS COMISIONAR SA. Conducerea RCS COMISIONAR SA va asigura formarea personalizată specifică riscurilor localizate anti-corupție, inclusiv intermediarilor.

 • MONITORIZAREA ȘI INVESTIGAREA PROGRAMULUI DE CONFORMITATE

Directorul general se va asigura că activitățile RCS COMISIONAR SA sunt investigate periodic pentru conformitatea cu această Politică de către auditori interni sau externi calificați. 

 • ÎNCĂLCĂRI ȘI ACȚIUNI DISCIPLINARE 

RCS COMISIONAR SA poate fi supusă unor penalizări civile și penale grave pentru încălcarea Legilor anti-corupție, cât și afectării reputației pentru asocierea în activități corupte, costurilor semnificative asociate investigațiilor acuzațiilor de activități corupte, excluderii din contractele cu guvernul și respingeri privilegiilor de export, cât și proceselor civile realizate de acționari, clienți și competitori.

Angajații RCS COMISIONAR SA și terțele persoane care încalcă Legile anti-corupție pot fi supuși unor penalizări civile și penale grave, inclusiv închisoare și amenzi importante. Nerespectarea acestei Politici poate supune angajații RCS COMISIONAR SA la acțiuni disciplinare, până la și inclusiv terminarea contractului. 

 • COMUNICAREA PROBLEMELOR

Personalul RCS COMISIONAR SA trebuie să comunice încălcările suspecte sau actuale ale acestei Politici sau Legilor Anti-Corupție coordonatorului și Directorului General. În plus față de această cerință de comunicare, personalul RCS COMISIONAR SA trebuie să transmită rapoarte către Departamentul de Resurse Umane sau orice membru al managementului superior. Necomunicarea acestor încălcări de către angajatul care este informat de încălcarea Politicii și codului de onoare al RCS COMISIONAR SA reprezintă o încălcare.

RCS COMISIONAR SA nu va permite răzbunare de niciun fel împotriva angajatului care comunică sau răspunde de bună credință la încălcările suspecte sau actuale ale acestei Politici sau ale legilor anti-corupție.

 • ÎNTREBĂRI ȘI PROBLEME

Nicio politică nu poate antica orice situație care poate să apară. În consecință, această politică este menită a include toate aspectele. Ci mai degrabă este destinată a servi drept set de principii de ghidare și a încuraja comunicarea și dialogul cu privire la standardele de conduită din Politică.

Angajații sunt încurajați să adreseze întrebări în legătură cu Politica sau Legile anti-corupție superiorului, directorului general sau oricărui membru al Departamentului Juridic.

ANEXA A

CHESTIONAR DE VERIFICARE PREALABILĂ PENTRU POTENȚIALI INTERMEDIARI TERȚE PERSOANE

RCS COMISIONAR SA se angajează să își întreprindă afacerea etic și în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile. RCS COMISIONAR SA așteaptă aceleași practici etice în afaceri și respectarea legilor aplicabile de la terțe persoane care acționează în numele ei (inclusiv conformitate cu FCPA ca și când reprezentanții sau partenerii în afaceri sunt persoane din SUA). Ca parte din angajamentele RCS COMISIONAR SA față de practicile etice și legale de afaceri, RCS COMISIONAR SA solicită potențialilor intermediari terțe persoane și partenerilor în afaceri să completeze un chestionar de verificare prealabilă ca cerință pentru încheierea relației de afaceri. Vă rugăm să răspundeți la acest Chestionar de Verificare Prealabilă cu cât mai multe detalii posibile.

 1. Istoric. Vă rugăm să menționați informațiile de contact, inclusiv nume, adresă, telefon, adresă de mail și orice alte informații de contact relevante.
 1. Istoricul afacerii. Vă rugăm să descrieți domeniile principale ale activității afacerii, anii în domeniul actual de afacere, autorizațiile profesionale, forma afacerii și țările în care funcționați.
 1. Istoricul de angajare. Vă rugăm să includeți o listă cu entitățile pentru care ați fost angajat, funcționar, executiv, director sau proprietar în ultimii zece ani, inclusiv datele și descrierea poziției ocupate.
 • Serviciile care vor fi efectuate.

  1. Vă rugăm să descrieți activitatea care va fi întreprinsă pentru RCS COMISIONAR SA, inclusiv  țara în care activitatea va fi întreprinsă și procentul de timp care va fi petrecut întreprinzând activitatea pentru RCS COMISIONAR SA.
  2. Vă rugăm să menționați dacă activitatea dumneavoastră pentru RCS COMISIONAR SA va necesita interacțiune cu entitățile guvernamentale sau funcționarii publici, inclusiv, dar nelimitându-se la solicitarea de afaceri, concesiuni, autorizații, permise sau aprobări de reglementare.1 Dacă activitatea dumneavoastră va necesita interacțiunile cu entitățile guvernamentale sau Funcționari Publici, vă rugăm să descrieți în detaliu scopul și tipul acestor interacțiuni.
  3. Ați angajat sau anticipați că veți angaja terțe persoane pentru a vă ajuta în legătură cu activitatea propusă pentru RCS COMISIONAR SA?
 1. Relații guvernamentale. (Dacă răspunsul la orice întrebare de mai jos este ”da”, vă rugăm să transmiteți o descriere detaliată.)
  1. Sunteți (sau un membru apropiat al familiei) Funcționar Public?
  2. Deține vreun Funcționar Public un interes de proprietate în entitatea care asigură servicii către RCS COMISIONAR SA?
  3. Vreo persoană fizică (sau membru apropiat al familiei al acestei persoane fizice) care va furniza servicii în legătură cu activitatea pentru RCS COMISIONAR SA este Funcționar Public?
  4. Are vreun Funcționar Public interese financiare sau beneficii din activitatea propusă pentru RCS COMISIONAR SA?

1 Funcționar Public” va reprezenta: (i) orice funcționar, angajat sau reprezentant (a) al guvernului federal, statal, provincial, teritorial, districtual sau municipal sau orice departament sau reprezentanță a acestuia, (b) orice organizație internațională publică sau orice departament sau reprezentanță a acesteia, sau (c) orice societate sau entitate deținută sau controlată de guvern; (ii) orice partid politic sau reprezentant al partidului: și (iii) orice candidat pentru biroul politic.

 1. Plăți. (Dacă răspunsul la orice întrebare de mai jos este ”da”, vă rugăm să transmiteți o descriere detaliată.)
  1. Ați făcut, oferit, plătit, promis, acordat sau autorizat sau anticipați să oferiți, plătiți, promiteți, acordați sau autorizați în viitor, plata unui bun de valoare către orice persoană, inclusiv funcționar public, în legătură cu activitatea propusă pentru RCS COMISIONAR SA?
  2. Ați asigurat sau plătit sau anticipați să asigurați sau plătiți pentru mese, spectacole, cadouri, călătorii, cazări sau alte curtoazii de afacerii pentru funcționari publici sau invitații sau familia acestora, în legătură cu activitatea propusă pentru RCS COMISIONAR SA?
  3. Aveți informații în legătură cu circumstanțele în care orice persoană, inclusiv Funcționari publici, a solicitat sau a cerut orice bun de valoare (spre exemplu, mită, șpagă, mese, spectacole sau călătorii) de la dumneavoastră sau orice entitate sau persoană fizică, aferente în orice fel activității propuse pentru RCS COMISIONAR SA?
 1. Penalizări și investigații. (Dacă răspunsul la orice întrebare de mai jos este ”da”, vă rugăm să transmiteți o descriere detaliată.)
  1. În ultimii cinci ani, a  entitatea sau persoana care asigură activitatea propusă pentru RCS COMISIONAR SA, proprietarul actual sau fostul proprietar, funcționar, director sau angajat supusă unui audit guvernamental, investigații, litigiu, interdicții, suspendări, acțiuni de aplicare a legii sau altei proceduri în curs sau posibile în orice țară care implică corupția sau mituirea presupusă sau actuală?
  2. În ultimii cinci ani, a primit entitatea sau persoana care asigură activitatea propusă pentru RCS COMISIONAR SA, proprietarul actual sau fostul proprietar, funcționar, director sau angajat rapoarte de acuzator aferente corupției, mituirii, șpăgii sau conduite neadecvate sau încălcării legilor anti-corupție?
  3. În ultimii cinci ani, a existat vreo investigație internă a acuzațiilor pretinse sau existente de mită sau corupție aferente în vreun fel entității sau persoanei care asigură munca propusă către RCS COMISIONAR SA, inclusiv proprietarul actual sau anterior, funcționari, directori sau angajați.
  4. În ultimii cinci ani, a făcut, oferit, plătit, promis, dat sau autorizat sau persoana care asigură activitatea propusă pentru RCS COMISIONAR SA, proprietarul actual sau fostul proprietar, funcționar, director sau angajat sau orice persoană care acționează în numele entității care asigură activitatea propusă către RCS COMISIONAR SA orice bun de valoare către un Funcționar public pentru a influența în mod incorect persoana fizică să ajute la obținerea sau reținerea afacerii, autorizației guvernamentale sau unui avantaj neadecvat?
 1. Referințe. Vă rugăm să transmiteți numele și informațiile de contact pentru cel puțin două referințe de afaceri pentru afacerile efectuate în ultimele douăsprezece luni.
 1. Program de conformitate. Vă rugăm să transmiteți copiile Codului de Etică, Politicii de conformitate sau de etică sau a celei împotriva corupției sau mituirii.